Make your own free website on Tripod.com

Njanjian negeri Oma

1. Leparissa negeriku jang lindung aku )
Dari waktu lagi mudahku ) 2x

Koor...
Tidak satu sama Leparissa)
Engkau negeri kedjadianku) 2x


2. Sungguh amat ramai serta hidup damai)
Dalam negeri kedjandianku ) 2x

Koor...
Tidak satu sama Leparissa )
Engkau negeri kedjandianku ) 2x


3. Asol dan Nahiti lagi air sauwa )
tempat mandi kamu semua ) 2x

Koor...
Malat Akau,lagi pula Hatu )
Itu tangdjung tanda negeriku ) 2x


4. Aku tidak lupa,engkau Leparissa )
Meski Ku tjerai tinggal Dikau ) 2x

Koor...
Aku ingat selalu padamu )
Leparissa tanah airku ) 2x

5. Waktu mengembara,hidup bersengsara
tapi tuhan slalu piara
itu sungguh njata,disepandjang masa
duduk ingat negri Leparissa

Koor...
Engkau negri kampung dan halamanku )
Kami ta’kan lupa padamu ) 2x